אמון הציבור והכללים שלו

אמת והגינות בפרסום

העסק ישמור על הגינות בפרסום. כללי אמון הציבור בפרסום הותאמו לכללים הנהוגים בארה"ב בתחום ומפרטים שורה של דרישות ובהן הקפדה בת הוכחה על אמת בפרסום, שימוש מהימן בהשוואת מחירים וטענות חסכון, ביצוע התאמות בפרסומת המיועדת לקטינים, פרסום הגון לתחרויות והגרלות ועוד.

גילוי נאות ושקיפות המידע

העסק יספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע העסקה. מידע זמין ורלוונטי הינו תנאי הכרחי להגינות עסקית. כללי אמון הציבור בתחום מעניקים הגנה בכל שלבי העסקה. בין הכללים, גילוי כל המידע הרלוונטי לפני ביצוע העסקה ובכלל זה תנאי החוזה, אחריות ושירות, מחירה הכולל של העסקה, מדיניות החזר מוצרים, עדכון הצרכן בדבר איחור באספקה ועוד.

שירות נאות

עסק יבטיח מתן שירות ראוי, גם לאחר השלמת העסקה. חובתו של נותן שירות לפרסם את המדדים שקבע לשירות. הכללים שקבע אמון הציבור בתחום קובעים שורה של כללים גם לאחר שהעסקה הושלמה, ובהם קביעת תנאי אחריות ושירות הניתנים למוצר והצגתם בדרך ברורה לציבור, ובכלל זה בכל הנוגע לתקופת האחריות, תנאי האחריות, סייגים לאחריות העסק, קביעת סטנדרטים מחייבים לשירות, טיפול ראוי בתלונות הציבור.

emun

כיבוד החוק

תנאי הכרחי להגינות הוא כיבוד ההגנות הצרכניות בחוק. כיבוד ההגנות שנקבעו לצרכן בחוק הינו בסיס להתנהלות צרכנית של עסק. בין החובות שקובע החוק, כיבוד זכות הצרכן לבטל עסקה במקרים מסויימים, איסור הטעיה או ניצול מצוקה, עמידה בתקנים הרשמיים ועוד

הגינות בעריכת חוזים ובקיומם

חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי חייבים להיערך באופן הגון, תוך שמירת זכויות הצרכן. התחייבויות, חוזים וסיכומים יש לקיים, גם אם סוכמו בעל פה. כללי אמון הציבור בעניין חוזים ותקנונים הנקבעים באופן חד צדדי ע"י העסק באים להבטיח הגינות בעריכת חוזים וקיומם, בדרישה לכבד התחייבויות, גם אם נערכו בעל פה, בדרישות לגבי הצגת המידע המהותי בתחילת החוזה, באיסור על תנאים מקפחים, בהכפפה של החוזים לבקרת אמון הציבור ועוד.

שמירה על פרטיות

המידע האישי שייך לצרכן. עסקים האוספים ומנהלים מידע באופן ממוחשב חייבים לשמור עליו מפני חשיפה ושימוש לרעה. כללי אמון הציבור בתחום ההגנה על הפרטיות הותאמו הן לדין בישראל והן לכללים הנהוגים בארה"ב בתחום, ומפרטים שורה של דרישות המבטיחות יידוע הצרכן ומניעת ניצול המידע לגביו, ובהן החובה לקיים מדיניות פרטיות ולפרסם אותה, הגבלה על השימוש במידע, אבטחת המידע, הנחיות מיוחדות לגבי אתרים הפונים לקטינים ועוד.